Bezoek onze winkel of bel ons op: 010 234 54 68 of Afspraak inplannen

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN BIJ ONLINE BESTELLINGEN VIA WWW.RIJNMOND-LAMINAAT.NL:

GARANTIE
Op de geleverde goederen rust de normale verstrekte fabrieksgarantie.
Ondeskundige verwerking van de geleverde producten kan de garantie doen laten vervallen. Het niet opvolgen van de legvoorschriften van de fabrikant kan de garantie doen vervallen.

Leveringsvoorwaarden

ARTIKEL 1. TOEPASSELIJKHEID.
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Rijnmond-laminaat.nl zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing.

1.2 Het accepteren van een aanbieding (eventueel gedaan via email) dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Rijnmond-laminaat.nl worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Rijnmond-laminaat.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.


ARTIKEL 2. AANBIEDINGEN/OVEREENKOMSTEN.
2.1 Alle aanbiedingen van Rijnmond-laminaat.nl zijn vrijblijvend en Rijnmond-laminaat.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Rijnmond-laminaat.nl. Rijnmond-laminaat.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Rijnmond-laminaat.nl dit mede binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de bestelling.


ARTIKEL 3. PRIJZEN, BETALINGEN EN BEZORGKOSTEN.
3.1 De vermelde prijzen zijn in euro's, inclusief BTW, handeling-/en verzendkosten. Bij bestellingen onder de € 500,- zijn wij genoodzaakt in de provincie Zuid-Holland (m.u.v. van Goeree Overflakkee) € 50,00 verzendkosten in rekening te brengen. Voor een bestelling onder de € 500,00 naar Goeree Overflakkee brengen wij € 100,00 verzendkosten in rekening. Voor bestellingen buiten de provincie Zuid-Holland dient u via email of telefonisch contact op te nemen met Rijnmond-laminaat.nl om de bezorgkosten te bespreken. Dit soort leveringen besteden wij uit aan externe vervoerders en afhankelijk van de grootte van de bestelling en plaats van levering worden deze bezorgkosten bepaald. 

3.2 Betaling moet contant geschieden bij aflevering van de goederen zonder kortingen en/of compensatie. (Pinnen is helaas niet mogelijk.)

3.3 Betaling kan ook geschieden door storting van het totaalbedrag vooraf op onze bankrekening of Ideal. Na ontvangst van betaling zullen de goederen verzonden worden.

3.4 Indien betaling, ongeacht welke oorzaak, achterwege blijft en wij onze vordering ter incasso uit handen hebben gegeven zijn alle kosten hiervoor voor rekening van de afnemer met een minimum van 50% van het totaalbedrag en bent u een vertragingsrente van 2% per maand verschuldigd over het openstaande bedrag.

3.5 Indien de prijzen voor de aangeboden producten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen acht (8) dagen na melding van de prijsstijging door Rijnmond-laminaat.nl. Deze annulering dient ten alle tijden schriftelijk te gebeuren.

3.6 Bestellingen die bestaan uit 2 pakken of minder dienen vooraf via IDeal of via bankoverschrijving te worden betaald. Anders kunnen wij de bestelling helaas niet in behandeling nemen. Dit in verband met de vrachtkosten die onze leveranciers ons berekenen bij bestellen en eventuele retourzending. Bij bestellingen onder € 300,00 worden € 30,00 verzend- en adminstraitekosten berekend. Deze kosten worden na plaatsen van de bestelling door ons op de factuur bijgevoegd en deze factuur ontvangt u per mail. 


ARTIKEL 4. LEVERING.
4.1 Laminaatvloeren zijn meestal uit voorraad leverbaar bij onze leveranciers. Leveringen geschieden daardoor gemiddeld binnen een week. Mocht dit anders zijn wordt u tijdig door Rijnmond-Laminaat geinformeerd.

4.2 Indien wij de producten niet kunnen afleveren door afwezigheid en/of anderszins zullen wij extra vracht- en opslagkosten in rekening brengen. Deze bedragen minimaal € 75,00 en zijn afhankelijk van de periode dat dit opgeslagen dient te worden.

4.3 Levering van de producten geschiedt tot de eerste deur op de begane grond tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

4.4 Bestellingen kunnen alleen uitgeleverd worden als de totale bestelling bij ons binnen is. Artikelen uit een order worden niet afzonderlijk uitgeleverd.

4.5 De maximale levertijd van de artikelen bedraagt 60 dagen, tenzij anders is overeengekomen. 

4.6 Indien een order niet compleet is afgeleverd, verkeerd is geleverd of als de levering beschadigd is dient dit door de klant aangegeven te worden op de pakbon. Doet u dit niet dan kunt u eventuele beschadigingen of niet geleverde artikelen niet op ons verhalen. Dit kan uiteraard alleen wanneer een product nog niet verwerkt is. U bent als eindgebruiker verantwoordelijk voor de eindcontrole van het product. Neem bij twijfel ten alle tijden telefonisch of per mail contact op met Rijnmond-Laminaat.

4.7 Wanneer een order niet afgehaald of bezorgd kan worden om wat voor reden dan ook rekenen wij eenmalig € 50,00 administratiekosten. 


ARTIKEL 5. EIGENDOMSVOORBEHOUD.
5.1 De eigendom van de geleverde goederen gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Rijnmond-laminaat.nl verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.


ARTIKEL 6. RECLAMES EN AANSPRAKELIJKHEID.
6.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden.

6.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Rijnmond-laminaat.nl de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

6.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen 7 dagen na aflevering aan Rijnmond-laminaat.nl te retourneren. Retourzendingen worden in dat geval pas geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen. Dit geldt niet voor plinten (alle soorten), ondervloeren en accessoires, deze kunnen niet retour worden gebracht. 

ARTIKEL 7. BESTELLINGEN/COMMUNICATIE.
7.1 Voor misverstanden, verminking, vertragingen op niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Rijnmond-laminaat.nl, dan wel tussen Rijnmond-laminaat.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Rijnmond-laminaat.nl, is Rijnmond-laminaat.nl niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Rijnmond-laminaat.nl.


ARTIKEL 8. OVERMACHT.
8.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Rijnmond-laminaat.nl in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Rijnmond-laminaat.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

8.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Rijnmond-laminaat.nl kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtsbehandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt


ARTIKEL 9. GARANTIE.
9.1 Op de geleverde goederen rust de normale verstrekte fabrieksgarantie.

9.2 Onoordeelkundige verwerking van de geleverde producten kan de garantie doen vervallen.

9.3 Het niet opvolgen van de legvoorschriften van de fabrikant kan de garantie doen vervallen.

9.4 Op de legservice wordt 1 jaar garantie gegeven. 


ARTIKEL 10. DIVERSEN.
10.1 Wanneer door Rijnmond-laminaat.nl gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen gelden op grond van het feit dat Rijnmond-laminaat.nl deze voorwaarden soepel toepast.

10.2 Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met Rijnmond-laminaat.nl in strijd mocht zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Rijnmond-laminaat.nl vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

10.3 Rijnmond-laminaat.nl is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

10.4 Daar Rijnmond-laminaat.nl op geen enkele wijze betrokken is bij de verwerking van de geleverde goederen is Rijnmond-laminaat.nl op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor directe of indirecte schade welke ontstaat door deze verwerking.

10.5 De door Rijnmond-laminaat.nl geleverde goederen werken onder invloed van schommelingen in de temperatuur en/of relatieve luchtvochtigheid. Schade welke ontstaat door een structureel te hoge of te lage temperatuur en/of relatieve luchtvochtigheid valt buiten onze verantwoording en komt derhalve niet in aanmerking voor schadevergoeding.

10.6 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.7 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.


ARTIKEL 11. VEILIG UW AANKOPEN DOEN EN RETOURNEREN.
11.1 De consument heeft het recht om binnen zeven werkdagen na ontvangst van het product de koop zonder toelichting te annuleren. De hoogte van het bedrag dat u terug krijgt is afhankelijk van de staat waarin de teruggezonden producten zich verkeren. Dit staat verder beschreven in lid 11.2. Bij annulering moet de consument het gekochte terugzenden. De consument dient de retourzending zelf te regelen en dient de kosten van het terugzenden zelf te betalen. Dit dient vooraf wel schriftelijk te zijn gecommuniceerd.

11.2 Wanneer het product onbeschadigd is en in de originele, ongeopende en onbeschadigde verpakking wordt teruggezonden ontvangt u het aankoopbedrag binnen 14 werkdagen op uw rekening retour na ontvangst van de retouren. Wanneer het product en/of originele verpakking beschadigd is kunnen wij de goederen niet retour nemen.

11.3 Nadat Rijnmond-laminaat.nl het teruggezonden heeft ontvangen zal het product worden onderzocht door een deskundige. Aan de hand van dit onderzoek wordt bepaald of aankoopbedrag aan de klant terugbetaald zal worden. Hierover zal de klant worden geïnformeerd. Indien de klant akkoord gaat met het aangegeven bedrag wordt dit zo spoedig mogelijk overgemaakt, doch uiterlijk binnen 14 werkdagen. Indien de klant niet akkoord gaat met het aangegeven bedrag blijft het product eigendom van de klant en dient de klant, voor eigen rekening, binnen een termijn van 5 werkdagen het product op de locatie van aflevering op te halen.

11.4 Onverwerkte en onbeschadigde artikelen van alleen de merken Quick Step en Meister (andere merken zijn hiervan uitgesloten) mogen binnen 14 dagen na levering worden geretourneerd met een maximum van drie pakken (mits de bestelling uit meer dan 12 pakken heeft bestaan en het originele orderbedrag niet onder € 500,00** komt.) De artikelen moeten in de originele, nog gesealde verpakking zitten en in dezelfde staat verkeren als bij levering. Speciaal bestelde artikelen en op maat gesneden producten kunnen niet geretourneerd worden. Nabestellingen, plinten, ondervloeren en andere accessoires nemen wij ook niet retour. PVC-vloeren nemen wij nooit retour.

ARTIKEL 12. Legservice 

12.1 Wanneer de consument ervoor heeft gekozen dat de aangekochte laminaatvloer en/of plinten door Rijnmond-laminaat.nl aangebracht dient te worden is dit mogelijk wanneer de te leggen ruimtes aan de volgende eigenschappen voldoet:

  1. De vloer dient vrij te zijn van alle oude vloerbedekking (mits anders overeengekomen en op de aankoopbon vermeld) en vooraf door de consument te zijn gestofzuigd.
  2. De muren dienen vrij te zijn van oude plinten wanneer er is gekozen voor plinten die tegen de muur geplaatst dienen te worden. Bij aanschaf van plakplinten is dit niet nodig.
  3. De te leggen ruimte(s) dienen vrij te zijn van meubelen e.d. (mits anders overeengekomen en op de aankoopbon vermeld
12.2 Leggen van laminaat: De te leggen ruimtes dienen leeg dus vrij van meubels en dergelijke te zijn. Wanneer dit niet geheel mogelijk is dient er op de dag van plaatsing iemand aanwezig te zijn die deze items kan verplaatsen. De vloeren dienen vrij van vloerbedekking en stofvrij te zijn. Wanneer de te leggen ruimtes niet leeg en dus niet vrij van meubels en dergelijke zijn op de dag van levering en de levering daardoor niet kan plaatsvinden zullen wij 50% van het legloon extra in rekening brengen. Dit om onze leggers schadevrij te stellen. Mits anders afgesproken maar dit dient dan op de aankoopbon vermeld te staan. Verzetten van de legafspraak kan tot 8 dagen voor de afgesproken datum. Wanneer u binnen 8 dagen voor de legdatum wilt verzetten moeten wij u daarvoor kosten in rekening brengen. Deze kosten zijn afhankelijk van het orderbedrag en zullen per order apart bepaald worden.

12.3 De legservice is alleen van toepassing op bij Rijnmond-laminaat.nl aangeschafte producten. Producten die niet bij Rijnmond-laminaat.nl zijn aangeschaft zullen niet gelegd/geplaatst worden. 

12.4 Op onze legservice wordt 1 jaar leggarantie gegeven.  

ARTIKEL 13. Bezorging

13.1 Wij bezorgen laminaat gratis vanaf een aankoopbedrag van € 500,00 (mits anders aangegeven) wanneer het afleveradres zich in Zuid-Holland bevind. De goederen worden door middel van een steekwagen bezorgd tot de eerste deur op de begane grond indien deze met een steekwagen goed te bereiken is via een verharde weg (dus geen trapjes, opstapjes, zandpaden e.d.). In appartementen met lift bezorgen wij tot aan de voordeur (mits de lift wel werkzaam is). Voor vervoer binnen de woning dient de koper zelf zorg te dragen. Voor speciale aanbiedingen gelden andere regels die per artikel apart staat aangegeven.

ARTIKEL 14. Privacy policy

 14.1 Rijnmond-Laminaat hecht veel waarde aan de bescherming van uw naam- en adresgegevens. Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving waaronder Algemene Verordering Gegevensbescherming. Dit houdt in dat wij uw gegevens alleen gebruiken met als doel uw bestelling te verwerken. Wij verstrekken geen gegevens aan andere partijen.

Algemene voorwaarden bij winkelbestellingen Rijnmond-Laminaat:

Leveringsvoorwaarden ProfiteeR BV :

Annuleringen: annulering van een order dient aangetekend met bijgevoegd de originele aankoopbon bij ons ingediend te worden. Wij rekenen 30% annuleringskosten wanneer een order tot 14 dagen voor de afgesproken leverdatum geannuleerd wordt. Binnen 14 dagen voor de afgesproken leverdatum rekenen wij 50% annuleringskosten. Mits anders afgesproken maar dit dient dan op de aankoopbon vermeld te staan.

Prijzen: prijswijzigingen die plaats vinden binnen 3 maanden na aankoopdatum die op de bon vermeld staat hebben geen gevolgen. Prijswijzigingen na 3 maanden na aankoopdatum zullen doorberekend worden aan de koper. Wanneer er een telfout in de bon is gemaakt kan deze door ProfiteeR BV binnen 8 dagen na aankoop schriftelijk aan koper gecorrigeerd worden. Na 8 dagen na aankoop is de genoteerde prijs op de aankoopbon geldend.

Retouren: Onverwerkte en onbeschadigde artikelen van alleen de merken Quick Step en Meister (andere merken zijn hiervan uitgesloten) mogen binnen 14 dagen na levering worden geretourneerd met een maximum van drie pakken (mits de bestelling uit meer dan 12 pakken heeft bestaan en het originele orderbedrag niet onder € 500,00 komt.) De artikelen moeten in de originele, nog gesealde verpakking zitten en in dezelfde staat verkeren als bij levering. Speciaal bestelde artikelen en op maat gesneden producten kunnen niet geretourneerd worden. Nabestellingen, plinten, ondervloeren en andere accessoires nemen wij ook niet retour. Let op: PVC vloeren worden ook niet retour genomen.

Bezorgen: Wij bezorgen laminaat gratis vanaf een aankoopbedrag van € 500,00 wanneer het afleveradres zich in een straal van 25 km. van onze winkel bevind. De goederen worden door middel van een steekwagen bezorgd tot de eerste deur op de begane grond indien deze met een steekwagen goed te bereiken is (dus geen trapjes, opstapjes, zandpaden e.d.). In appartementen met lift bezorgen wij tot aan de voordeur (mits de lift wel werkzaam is). Voor vervoer binnen de woning dient de koper zelf zorg te dragen. Leggen van laminaat en/of tapijt: De te leggen ruimtes dienen leeg dus vrij van meubels en dergelijke te zijn. Wanneer dit niet geheel mogelijk is dient er op de dag van plaatsing iemand aanwezig te zijn die deze items kan verplaatsen. De vloeren en/of trappen dienen vrij van vloerbedekking en stofvrij te zijn. Wanneer de te leggen ruimtes niet leeg en dus niet vrij van meubels en dergelijke zijn op de dag van levering en de levering daardoor niet kan plaatsvinden zullen wij 50% van het legloon extra in rekening brengen. Dit om onze leggers schadevrij te stellen. Mits anders afgesproken maar dit dient dan op de aankoopbon vermeld te staan. Verzetten van de legafspraak kan tot 8 dagen voor de afgesproken datum. Wanneer u binnen 8 dagen voor de legdatum wilt verzetten moeten wij u daarvoor kosten in rekening brengen. Deze kosten zijn afhankelijk van het orderbedrag en zullen per order apart bepaald worden.

Verplaatsen van meubels: Wanneer er is overeengekomen dat ProfiteeR BV de meubels e.d. in de woning zal verplaatsen kunnen wij nooit aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die mocht ontstaan. De consument blijft hier ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor.

Maatvoeringen: wanneer er door ProfiteeR BV een berekening moet worden gemaakt naar aanleiding van door de koper beschikbaar gestelde maten is dit altijd vrijblijvend en kunnen hier achteraf geen rechten aan ontleent worden. Berekening is een aangeboden service en wij adviseren de koper de genoteerde maten altijd zelf na te rekenen. Anders betreft het wanneer de maten ter plaatse door ProfiteeR BV genomen zijn. Wanneer hierin afwijkingen ontstaan zijn deze voor rekening van ProfiteeR BV.

Betalingen: betalingen dienen contant op de dag van bezorging/plaatsing aan de bezorger/stoffeerder gedaan te worden. Pinnen is niet mogelijk. Het is ook mogelijk om de betaling via onze bankrekening (overschrijving) plaats te laten vinden. Het bedrag moet dan uiterlijk 2 werkdagen voor levering op onze rekening zijn bijgeschreven. Pinnen in de winkel is ook mogelijk en dit moet uiterlijk 1 werkdag voor levering plaats vinden. Op de dag van levering is het dus alleen maar mogelijk om contant te betalen. (Er dient bij pinnen wel rekening te worden gehouden met het maximale pinlimiet van € 2500,00 per etmaal.) Garanties: voor al onze producten geld de door de leverancier gestelde garantietermijn. Wanneer een vloer door ProfiteeR BV is aangebracht geven wij 1 jaar leggarantie. Buiten dit jaar zullen wij een op de werkzaamheden gebaseerd uurloon rekenen (met in achtneming van minimaal 1 uur).

Persoongegevens: Rijnmond-Laminaat en ProfiteeR BV gebruiken uw gegevens alleen voor verwerking van uw bestelling. Wij verstrekken geen gegevens aan andere partijen.